Τηλεφωνικές Παραγγελίες

210 42 24 450

Cart0
Σύνολο:0,00 €
Your shopping cart is empty!


 ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ exofab.com

 Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης

 

Η «Εταιρεία» δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (εφεξής χάριν συντομίας exofab.com), προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες και προϊόντα και παράλληλα να δημιουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Η πρόσβαση και χρήση του exofab.com προϋποθέτει την τήρηση των παρόντων όρων, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Η πρόσβαση και χρήση του exofab.com συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να τροποποιεί το exofab.com καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να προσθέτει, τροποποιεί ή /και να αφαιρεί οιαδήποτε πληροφορία παρέχεται ή υπηρεσία ή προϊόν που τυχόν προβάλλεται μέσω αυτού, να τροποποιεί την μορφή, τα εργαλεία πρόσβασης και χρήσης αυτού, να προσθέτει ή/ και να αφαιρεί πληροφορίες ή υπηρεσίες ή προϊόντα. Περαιτέρω δικαιούται να μεταβάλει, τροποποιεί, ανανεώνει τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση το παρόν για οιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, προσθήκη, επικαιροποίηση κλπ.

 

Οι πληροφορίες και υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση και δύναται να κάνει χρήση ο χρήστης του exofab.com δεν απευθύνονται σε ανήλικους. Σε περίπτωση ωστόσο που ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν και κάνουν χρήση του exofab.com, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

 

Β. Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του εν γένει Περιεχομένου (πχ κώδικες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ), που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στο exofab.com από τον Διαχειριστή αυτού, προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον εκάστοτε δικαιούχο αυτών. Σε κάθε περίπτωση το λοιπό περιεχόμενο του exofab.com, ενδεικτικά διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικά σήματα, κείμενα, ανηρτημένα αρχεία, προϊόντα κλπ, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, αποθηκεύσει, τροποποιήσει, αναπαράγει, μεταδώσει, αναμεταδώσει, διανείμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου του exofab.com, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εκχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων από την Εταιρεία ή οιονδήποτε άλλο δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Γ. Πρόσβαση και χρήση περιεχομένου

 

Η πρόσβαση και χρήση του exofab.com γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους παρόντες όρους και κατά τρόπο που να μην καταργεί, περιορίζει ή/και εμποδίζει τη πρόσβαση και χρήση αυτού από τρίτους. Ο χρήστης του exofab.com υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη ή εν γένει δυσλειτουργίες σε αυτό.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα κάνει χρήση του exofab.com, προκειμένου: α) να παραπλανήσει ή να προξενήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη σε τρίτο και δη ανήλικο, β) να αποκτήσει, να μεταδώσει ή /και καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αναρτήσει περιεχόμενο (ξένο προς το exofab.com) που προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων και παραβιάζει την ιδιωτική ζωή και εν γένει δικαίωμα τρίτου, έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, γ) να προξενήσει βλάβη στις υπηρεσίες, στα προϊόντα και στην φήμη της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας, δ) να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τεχνικό μέσο, μη εγκριθείσες διαφημίσεις, αυτόματα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spams) και οποιαδήποτε μορφή προώθησης ανεπιθύμητου περιεχομένου, ε) να αναρτήσει το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου του exofab.com σε έτερους διαδικτυακούς τόπους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs κλπ, στ) να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τεχνικό μέσο που περιέχει προγράμματα ιών, κώδικες, αρχεία, προγράμματα κλπ που καταστρέφουν, περιορίζουν την λειτουργία του δικτύου στο σύνολό του, καθώς και οιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και χρήση του exofab.com.

 

Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης του exofab.com ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώνει την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία και περαιτέρω η Εταιρεία δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να διακόψει την πρόσβαση στο exofab.com σε χρήστη, ο οποίος έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.

 

Το exofab.com χρησιμοποιείται σε βάση «ως έχει» (“as is”) και «ως διατίθεται» (“as available”) και ο χρήστης δεν δύναται να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτού ή να προβεί σε διαδραστική χρήση. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια στην πρόσβαση και χρήση του exofab.com και προκειμένου το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς, έγκυρες και επίκαιρες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του exofab.com. Συνεπώς δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιαδήποτε ζημία η οποία τυχόν απορρέει ή σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του exofab.com, ή/και την αδυναμία παροχής των πληροφοριών που διατίθενται στον χρήστη ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις πληροφορίες ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δεδομένων περαιτέρω τα ειδικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, αναφορικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ενημέρωση του συστήματος αλλά και διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος και την ενημέρωση κάθε χρήστη αναφορικά με αλλαγές, στη διαθεσιμότητα των προϊόντων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα: (+30) 210 42 24 450 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το exofab.com δύναται παραπέμπει μέσω συνδέσμων σε έτερους διαδικτυακούς τόπους καθώς και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) μέσω links, hyperlinks ή διαφημίσεις άλλων διαδικτυακών τόπων, οι πάροχοι των οποίων έχουν την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το εν γένει περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας. Συνεπώς, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάζει προσεκτικά και να κάνει χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης αυτών και να επικοινωνεί με τους παρόχους αυτών για τυχόν προβλήματα ή έτερα ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρόσβαση και χρήση αυτών.

 

Σε περίπτωση που το exofab.com διαθέτει υπηρεσία συγγραφής και αποστολής σχολίων από τον χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκφράζεται ευπρεπώς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και να μην προβαίνει σε κρίσεις που θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων. Ο χρήστης συναινεί ρητώς και αποδέχεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτο κρίση της να αναρτά και συνεπώς δημοσιοποιεί, τα εν λόγω σχόλια στην ιστοσελίδα της καθώς και σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν σχολίων.

 

Ασφάλεια Δικτύου – Cookies

 

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και ασφάλεια του Δικτύου της. Διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διακόπτει οποτεδήποτε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τιμήματος του exofab.com για λόγους συντήρησης, ή αναβάθμισης του Δικτύου ή για οποιονδήποτε έτερο λόγο κρίνεται αυτό απαραίτητο και ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, προερχόμενη από τη πρόσβαση και χρήση του exofab.com, την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή κακή ποιότητα λήψης του περιεχομένου αυτού.

 

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του exofab.com από ιούς (virus, worm, Trojan horses κλπ), δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ή άλλα ως άνω παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς ο χρήστης οφείλει να προ της πρόσβασης και χρήσης του exofab.com να διαθέτει εγκατεστημένο εν ισχύ σύστημα προστασίας της αρεσκείας του προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή του (πχ. απώλεια δεδομένων κλπ).

 

Το exofab.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, - χωρίς μέσω αυτών να αποκτάται πρόσβαση και συνεπώς γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αποθηκευμένου αρχείου στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίστανται- και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες το περιεχόμενο του exofab.com είναι χρήσιμο ή δημοφιλές. Ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

 

Τα προσωπικά δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Εταιρεία και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά από τους υπάλληλους της Εταιρείας και αποκλειστικά προς τον σκοπό της ομαλής και απρόσκοπτης διεκπεραίωσης της συναλλαγής τους. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου  12 και 13 του του Ν. 2472/1997.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Εταιρεία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Παρέκταση Αρμοδιότητας

 

Οι παρόντες όροι πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου exofab.com καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του exofab.com σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά καθ’ ύλην τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Επικοινωνία

 

Για κάθε τυχόν διευκρίνιση σχετική με την πρόσβαση και χρήση του exofab.com οι χρήστες δύνανται να επικοινωνούν με την Εταιρεία, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Αντιπροσωπεία Ελλάδας:

Εθνικής Αντιστάσεως 20-22,Τ.Κ. 18531, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.